"Jouw verhuizing, onze zorg"

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Stichting Erkende Verhuizers. Download hier de algemene voorwaarden voor verhuizen.

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) versie 2010

ARTIKEL 1 - Definities 1
ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2
ARTIKEL 3 - De offerte 2
ARTIKEL 4 - Verzekering inboedel 3
ARTIKEL 5 - Verhuisprijs 4
ARTIKEL 6 - De overeenkomst 5
ARTIKEL 7 - Garantiecertificaat Erkende Verhuizers 5
ARTIKEL 8 - Informatieplicht van de klant 6
ARTIKEL 9 - Verplichtingen van de Erkende Verhuizer 7
ARTIKEL 10 - Gevaarlijke zaken of stoffen 7
ARTIKEL 11 - Douaneformaliteiten 7
ARTIKEL 12 - Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen 7
ARTIKEL 13 - Annuleren en Opzeggen 8
ARTIKEL 14 - De betaling 8
ARTIKEL 15 - Aansprakelijkheid van de Erkende Verhuizer 9
ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid van de klant 11
ARTIKEL 17 - Schademelding 11
ARTIKEL 18 - Schadevergoeding bij aansprakelijkheid 11
ARTIKEL 19 - Klachten 12
ARTIKEL 20 - Geschillenregeling 12
ARTIKEL 21 - Nakomingsgarantie 13
ARTIKEL 22 - Toepasselijk recht 13
ARTIKEL 23 - Wijzigingen 13
ARTIKEL 24 - Citeertitel 13

Deze AVVV van de Organisatie voor Erkende Verhuizers zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 april 2006, versie 2010 (wijziging artikel 21, Nakomingsgarantie per 1 augustus 2010).

ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
- klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst;
- Erkende Verhuizer: de door de Organisatie voor Erkende Verhuizers erkende opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen verzorgt;
- verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de Erkende Verhuizer zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg;
- verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
- inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier.
- consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
- bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk.
- Garantiecertificaat: Garantiecertificaat Erkende Verhuizers uitgegeven door de Organisatie voor Erkende Verhuizers.
- vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96BW.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid
1. De AVVV 2006 zijn van toepassing op consumentenverhuizingen:
- binnen een gebouw;
- of waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, inclusief vervoer van vrachtauto per ferry- of spoor binnen Europa, als onderdeel van het wegvervoertraject (bijv. vervoer naar UK per ferry of via de Kanaaltunnel);
- of een combinatie daarvan.
Een en ander voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.
2. Op verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen andere algemene voorwaarden worden overeengekomen.
3. De AVVV 2006 zijn niet van toepassing op:
- consumentenverhuizingen overzee;
- consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen);
- de verkoop en verhuur van materialen die door de klant worden gebruikt om voor eigen rekening en risico een verhuizing uit te voeren.
4. Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen 2006 (AVBV 2006), in welk geval deze voorwaarden zijn meegezonden met de offerte dan wel uiterlijk bij het sluiten van de bewaarnemingsovereenkomst aan de klant ter hand zijn gesteld. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden. De voorwaarden kunnen worden bekeken en gedownload op www.erkendeverhuizers.nl.

ARTIKEL 3 - De offerte
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
2. In de offerte worden in ieder geval vermeld:
- de door de Erkende Verhuizer te verrichten werkzaamheden;
- de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW);
- het moment en de wijze van betaling;
- dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is verzekerd tot een bedrag van € 100.000 overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden;
- dat in geval van bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland de inboedel de eerste dertig dagen tegen dezelfde condities is verzekerd als tijdens de verhuizing;
- voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de verhuizing.
- dat op de te verrichten werkzaamheden de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2006 (AVVV 2006) van toepassing zijn. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden (AVVV 2006) wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de verhuisovereenkomst aan de klant verstrekt.
3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.

ARTIKEL 4 - Verzekering inboedel
1. De Erkende Verhuizer heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste € 100.000 tegen alle verliezen van en materiële schade aan de inboedel zoals nader omschreven in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden voor Particuliere Verhuisgoederen (PV05), naar welke voorwaarden wordt verwezen in het in artikel 7 genoemde Garantiecertificaat Erkende Verhuizers.
De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van € 5.000 per gebeurtenis. Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van € 25.000 per gebeurtenis. Beide maximale vergoedingen maken deel uit van de totaal verzekerde som.
De klant kan de Erkende Verhuizer verzoeken om voor rekening van de klant een aanvullende verzekering af te sluiten voor bestemmingen buiten Nederland, opslag c.q. bewaarneming voor een periode langer dan 30 dagen of voor een hogere dekking dan de hiervoor genoemde € 100.000.
2. Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland is de inboedel de eerste 30 dagen verzekerd als bij een verhuizing. Indien er tussen partijen geen andere afspraken worden gemaakt blijft de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De klant heeft bij het verlengen van de opslagtermijn de keuze de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd te houden op basis van artikel 4 lid 1 van de AVVV of voor een ander nader overeen te komen bedrag. Indien de verzekering (eventueel voor gewijzigd bedrag) niet wordt voortgezet dan is de aansprakelijkheid van de bewaarnemer na afloop van de eerste 30 dagen opslag beperkt op basis van de AVBV (artikel 15 en 18 ).
3. Ten aanzien van de schadeomvang geldt dat:
- Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van de verzekeraars, de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten, die naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn. Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van een door de gebeurtenis veroorzaakt en door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door de experts is vastgesteld.
- Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het bedrag van de voortaxatie of de nieuwwaarde. Bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis zal waar mogelijk met deze waarden rekening gehouden worden.
- Schadevaststelling op basis van dagwaarde vindt plaats bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde; voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde worden op basis van marktwaarde vergoed. De schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is.
- Indien delen van de verhuisgoederen vooraf door deskundigen zijn getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport gedurende drie jaar.
- Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en de Erkende Verhuizer c.q. de schade-expert of de verzekeraar overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.

ARTIKEL 5 - Verhuisprijs
1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:
- een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;
- een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvormingsmethode zeer nauwkeurig worden omschreven. Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreden.
2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de Erkende Verhuizer, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
- het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
- het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
- handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. De Erkende Verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
- de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 4 en de garanties in artikel 7.
3. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen zijn in de verhuisprijs niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de Erkende Verhuizer volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door de Erkende Verhuizer te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan de Erkende Verhuizer en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door de Erkende Verhuizer zullen worden verricht.
5. In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen heeft de Erkende Verhuizer recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6 - De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand:
- zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de Erkende Verhuizer te accepteren;
- indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend;
- zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Erkende Verhuizer ter verhuizing ter beschikking stelt.

ARTIKEL 7 - Garantiecertificaat Erkende Verhuizers
1. De Erkende Verhuizer geeft in verband met zijn beperkte aansprakelijkheid volgens artikel 8:1182 BW aan de klant het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers af met de in lid 3 van dit artikel genoemde rechten.
2. Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers maakt onderdeel uit van deze voorwaarden en de verhuisovereenkomst. De Erkende Verhuizer is voor verhuizingen binnen Nederland verplicht het Garantiecertificaat voor de klant aan te vragen en de klant is als onderdeel van de overeenkomst gehouden het Garantiecertificaat en de garantieregeling te aanvaarden.
3. Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers biedt de klant de garantie dat:
a. de Erkende Verhuizer de inboedel heeft verzekerd in overeenstemming met artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Het Garantiecertificaat geldt tevens als de verzekeringspolis.
b. de verhuizing alsnog, met bekwame spoed, door een door de Organisatie voor Erkende Verhuizers aan te wijzen Erkende Verhuizer zal worden uitgevoerd in het geval de gecontracteerde Erkende Verhuizer wegens faillissement of surseance van betaling niet meer in staat is de verhuizing uit te voeren. Gevolgschade is uitgesloten.
c. een aanbetaling tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs door de Organisatie voor Erkende Verhuizers is gegarandeerd, indien de klant de verhuizing alsnog door een andere Erkende Verhuizer laat uitvoeren. Deze garantie is alleen van toepassing in combinatie met de situatie uit lid b. van dit artikel, en met een maximum van € 1.000.
4. De wijze waarop de klant aanspraak kan maken op het Garantiecertificaat is vastgelegd in de garantieregeling Garantiecertificaat Erkende Verhuizers. Om aanspraak te maken op de garantie moet de klant zich schriftelijk of elektronisch wenden tot de Organisatie voor Erkende Verhuizers.

ARTIKEL 8 - Informatieplicht van de klant
1. De klant stelt de Erkende Verhuizer ten aanzien van de verhuisgoederen tijdig in kennis van:
- alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
- alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
- alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens;
2. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant de Erkende Verhuizer tijdig in kennis van:
- bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie (bijvoorbeeld een huiskamer op de eerste verdieping).
- andere zaken en omstandigheden die voor de Erkende Verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing (bijvoorbeeld een opgebroken stoep voor het huis op dag van verhuizing). Een en ander tenzij de klant mag aannemen dat de Erkende Verhuizer deze gegevens kent.

ARTIKEL 9 - Verplichtingen van de Erkende Verhuizer
1. De Erkende Verhuizer is verplicht:
- de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
- een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;
2. De verplichtingen van de Erkende Verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

ARTIKEL 10 - Gevaarlijke zaken of stoffen
1. Als de klant aan de Erkende Verhuizer gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de Erkende Verhuizer inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de Erkende Verhuizer de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
2. De Erkende Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
3. De Erkende Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant in dat geval aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schade die uit het vervoer ervan voortkomen.

ARTIKEL 11 - Douaneformaliteiten
Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:
- de Erkende Verhuizer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;
- de klant dient aan de Erkende Verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

ARTIKEL 12 - Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen
1. De klant mag de Erkende Verhuizer verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de Erkende Verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de Erkende Verhuizer niet verstoren. De klant moet de Erkende Verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de Erkende Verhuizer voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
2. Als de Erkende Verhuizer door omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
- nieuwe instructies vragen aan de klant, of - als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

ARTIKEL 13 - Annuleren en Opzeggen
1. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de Erkende Verhuizer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.
2. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat de Erkende Verhuizer de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging met in achtneming van lid 4 van dit artikel aan de Erkende Verhuizer worden meegedeeld.
3. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de verhuizer zich bij één der partijen omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de verhuisovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze wederpartij bevoegd de overeenkomst op te zeggen.
4. De opzegging geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.
5. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 2 van deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de overeengekomen verhuisprijs.

ARTIKEL 14 - De betaling
1. Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment dat de Erkende Verhuizer de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert, tenzij anders is overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door de Erkende Verhuizer.
Contante betaling omvat ook bijschrijven van het verschuldigde bedrag op een door de Erkende Verhuizer aangegeven bank- of girorekening op het moment van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Indien de Erkende Verhuizer bij aanbieding van de factuur blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten. De Erkende Verhuizer is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter.
3. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.
4. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Erkende Verhuizer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Erkende Verhuizer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de Erkende Verhuizer met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.
6. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen.

ARTIKEL 15 - Aansprakelijkheid van de Erkende Verhuizer
1. Bij het niet nakomen van de op grond van artikel 9 op hem rustende verplichtingen is de Erkende Verhuizer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Erkende Verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Erkende Verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade aan of verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in artikel 4 lid 3. In geval van vertragingsschade is de Erkende Verhuizer niet aansprakelijk voor schade die de verhuisprijs te boven gaat; de omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden aangetoond.
2. De Erkende Verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
- de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
- de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt;
- de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;
- enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade.
3. De Erkende Verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk, tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
- het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;
- het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;
- de keuze door de klant - hoewel de Erkende Verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed - van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
- de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de Erkende Verhuizer, indien hij conform artikel 8 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
- de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen, het afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de Erkende Verhuizer heeft overhandigd;
- het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanische apparatuur.
4. Wanneer de Erkende Verhuizer bewijst dat het niet nakomen van de op hem op grond van de in artikel 9 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hiervoor in dit lid 3 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.
5. De Erkende Verhuizer is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
6. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de Erkende Verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV 2006.
7. De Erkende Verhuizer is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 16 - Aansprakelijkheid van de klant
1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de Erkende Verhuizer lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 8, 10 en 11 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de Erkende Verhuizer indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 13 van kracht.
3. De klant zal de Erkende Verhuizer op diens eerste verzoek vrijwaren in geval de Erkende Verhuizer door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel - strafrechtelijke boetes daar onder begrepen - op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door de Erkende Verhuizer, diens ondergeschikten en hulppersonen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

ARTIKEL 17 - Schademelding
Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze bij de verhuizing aan de Erkende Verhuizer te melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren.
Het verdient sterke aanbeveling beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij de Erkende Verhuizer schriftelijk of elektronisch te melden.
Indien de Erkende Verhuizer niet binnen veertien dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

ARTIKEL 18 - Schadevergoeding bij aansprakelijkheid
1. Indien een beroep op de in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die de Erkende Verhuizer verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen (artikel 9) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW
(€ 23.000 per inboedel) .
2. Indien de Erkende Verhuizer in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan geldt zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.
3. De Erkende Verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
4. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 50 is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan € 50 kan de Erkende Verhuizer voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
5. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.

ARTIKEL 19 - Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Erkende Verhuizer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

ARTIKEL 20 - Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de klant en de Erkende Verhuizer over de totstandkoming of de uitvoering van de verhuisovereenkomst zoals bedoeld in artikel 1 kunnen zowel door de klant als door de Erkende Verhuizer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Verhuizen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij de Erkende Verhuizer heeft ingediend.
3. Nadat de klacht bij de Erkende Verhuizer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Erkende Verhuizer aan deze keuze gebonden. Indien de Erkende Verhuizer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Erkende Verhuizer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 21 - Nakomingsgarantie
1. De Organisatie voor Erkende Verhuizers staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Organisatie voor Erkende Verhuizers aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Organisatie voor Erkende Verhuizers een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan de Organisatie voor Erkende Verhuizers over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van de Organisatie voor Erkende Verhuizers de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
2. De Organisatie voor Erkende Verhuizers verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele inname-vereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surséance van betaling verleend.
- het lid is failliet verklaard.
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de Organisatie voor Erkende Verhuizers aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 22 - Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op (de) overeenkomsten die op basis van de AVVV 2006 zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

ARTIKEL 23 - Wijzigingen
Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de Consumentenbond tot stand komen. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht een maand nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd door de Organisatie voor Erkende Verhuizers, die de verplichting op zich neemt, zodra de wijzigingen zijn vastgesteld, deze openbaar te maken.

ARTIKEL 24 - Citeertitel
De Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2006, versie 2010 kunnen worden aangehaald als AVVV 2006.

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE VERHUISGOEDEREN PV 05

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verzekering wordt verstaan onder:

1.1. Verzekerde
Verzekeringnemer, zijn/haar echtgeno(o)t(e) en voorts de personen met wie hij/zij in gezinsverband samenwoont, alsmede inwonende kinderen en inwonend personeel en/of de in de polis zodanig genoemde natuurlijke of rechtspersoon voorzover hij belang heeft bij het behoud van de verzekerde zaak.

1.2. Verzekerd belang
Het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel het dragen van het risico voor het behoud of de aansprakelijkheid daarvoor.

1.3. Inboedel
Alle roerende zaken waarvan de verzekerde bezitter is en die behoren tot de particuliere huishouding van de verzekerde met inbegrip van lijfsieraden, audiovisuele apparatuur en overige kostbare inboedelzaken alsmede motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires, zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden. Niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldwaardig papier.

1.4. Lijfsieraden
Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te dragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)-metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen alsmede parels. Onder deze begripsomschrijving vallen eveneens de lijfsieraden, die aan de oorspronkelijke bestemming zijn onttrokken, zoals bijvoorbeeld de lijfsieraden die als beleggingsobject worden beschouwd.

1.5. Overige kostbare inboedelzaken
Audiovisuele apparatuur, computerapparatuur, antiek en antiquiteiten, kunstvoorwerpen in ruime zin waaronder ook sieraden niet bestemd om aan of op het lichaam te worden gedragen en verzameling(en).

1.6. Averij-grosse
Alle schade, ook die opzettelijk is veroorzaakt tot redding van schip en lading in nood.

1.7. Bereddingskosten
Kosten door verzekerde bij of na het voorval gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken.

1.8. Nieuwwaarde
Het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.

1.9. Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.

1.10. Marktwaarde
De prijs die uitdrukking geeft aan de waarde op de inkoopmarkt.

1.11. Polis/polisblad
Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers tezamen met deze Algemene Verzekeringsvoorwaarden wordt aangemerkt als polis. De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2006, versie 2010 (AVVV 2006), alsmede de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2006, versie 2010 (AVBV 2006).

Artikel 2. Omvang van de dekking
2.1. De verzekering dekt materiële schade aan en/of verlies van de
inboedel veroorzaakt door:
a. brand, ook indien veroorzaakt door de aard of een gebrek van de verzekerde zaken;
b. ieder plotseling van buiten komend onheil.
c. oorlogs- en stakersmolest conform de bepalingen van M3 Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico; alsmede boven de verzekerde som bijdrage in averij-grosse en bereddingskosten.
2.2. Waar in de polis en bijbehorende clausules sprake is van kosten en vergoedingen boven de verzekerde som, zullen deze worden beschouwd als te zijn verzekerd op “premier risque” basis, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde zaken (of belangen) onmiddellijk voor de gebeurtenis.
2.3. Schaderegelingscourtage
Deze verzekering dekt voorts 1% schaderegelingscourtage waarmede bij de premievaststelling rekening is gehouden.

Artikel 3. Uitsluitingen en beperkingen
Van de verzekering is uitgesloten schade aan de inboedel indien dit veroorzaakt is door of het gevolg is van:

3.1. ongedierte, insecten, schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organismen;

3.2. Clausule Terrorisme
Deze clausule heeft voorrang op enige andere bepaling of clausule in deze polis, indien andere bepalingen of clausules in deze polis hiermee niet overeenkomen of strijdig zijn, zullen die andere bepalingen of clausules geen uitwerking hebben en als niet bestaand worden beschouwd.
1. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze polis of de daarin vermelde clausules wordt overeengekomen dat voorzover deze polis verlies van of schade aan verzekerde zaken dekt die wordt veroorzaakt door terrorisme en gewel daden gepleegd uit politieke overwegingen, deze dekking slechts geldt voor verzekerde zaken tijdens het normale verloop van de reis en in ieder geval zal eindigen:
of:
1.1 overeenkomstig het in de polis bepaalde met betrekking tot de verzekerde reis, of:
1.2 bij aflevering aan de ontvanger, in het pakhuis op eindbestemming of opslagplaats op de in de polis bepaalde bestemming,
1.3 bij aankomst in ieder ander pakhuis of opslagplaats, voor afgaand aan of op de in de polis genoemde bestemming, die de verzekerde kiest om te gebruiken voor andere opslag dan die in het normale verloop van de reis,
of:
1.4 met betrekking tot zeevervoer, na afloop van 60 dagen na lossing uit het zeeschip in de uiteindelijke haven van lossing,
1.5 met betrekking tot luchtvervoer, na afloop van 30 dagen na lossing uit het vliegtuig op de luchthaven van bestemming, welke van bovengenoemde situaties zich het eerst voordoet.
2. Indien deze polis na beëindiging van de dekking volgens lid 1 verlies van of schade aan verzekerde zaken dekt bij binnenlandse of andere reizen dan vangt de dekking opnieuw aan voor het normale verloop van de reis en eindigt opnieuw volgens lid 1.
3. Het risico van terrorisme als genoemd in lid 1 wordt hiermee geacht in M3 Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico toegevoegd te zijn aan het vermelde onder stakersrisico. Voor het overige gelden de bepalingen van M3 Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico dienovereenkomstig.

3.3. Clausule Terrorismedekking
Voor de tekst van deze clausule verwijzen wij naar het “Clausuleblad Terrorismedekking” bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Uitdrukkelijk wordt bepaald dat Clausuleblad Terrorismedekking van toepassing is indien en voorzover geen dekking voor het terrorismerisico wordt verleend op basis van Clausule Terrorisme.

3.4. Atoomkernreacties, (bio-)chemische wapens
Deze clausule zal prevaleren boven alle andere bepalingen in deze verzekeringsovereenkomst, waarmee polisbepalingen en clausules die hiermee niet in overeenstemming zijn terzijde zijn gesteld. 1. Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:

1.1. Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunst matige en natuurlijke radioactiviteit. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn afgegeven. Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht.

1.2. Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

3.5. Oorzaken of omstandigheden zoals vermeld in artikel 15 lid 3 van de AVVV 2006 en artikel 15 lid 3 van de AVBV 2006.

3.6. Opzet, of met goedvinden van verzekeringnemer of enige belanghebbende bij uitkering uit hoofde van deze verzekering;

3.7. Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van € 5.000,00 per gebeurtenis.

3.8. Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van € 25.000,00 per gebeurtenis.

Artikel 4. Schademelding
Indien bij aflevering van de inboedel beschadigingen of vermissingen worden geconstateerd, dient verzekerde deze bij de verhuizing aan de Erkende Verhuizer te melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan of vermissingen van de inboedel te constateren dient verzekerde dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbeveling om beschadigingen of vermissingen binnen twee werkdagen na de verhuizing c.q. aflevering bij de Erkende Verhuizer schriftelijk of elektronisch te melden. Indien de Erkende Verhuizer niet binnen veertien dagen na de verhuizing c.q. aflevering de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

Artikel 5. Omvang van de schade
5.1. Bepaling van de schadeomvang
5.1.1. Schadeomvang
Als schade zal worden aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde voorwerpen onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van de verzekeraars, de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten van die zaken, die naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn. Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van een door de gebeurtenis veroorzaakt en door het herstel niet opgeheven waardevermindering als deze door de experts is vastgesteld.

5.1.2. Waardebepaling
Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het bedrag van de voortaxatie of de nieuwwaarde. Bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis zal waar mogelijk met deze waarden rekening gehouden worden. Schadevaststelling op basis van dagwaarde vindt plaats bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde.
Voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde worden op basis van marktwaarde vergoed. De schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is.

5.1.3. Taxatie door deskundigen
Indien delen van de inboedel vooraf door deskundigen zijn getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport gedurende drie jaar.

Artikel 6. Schadevergoeding
Indien op grond van deze verzekering recht op schadevergoeding bestaat, zal deze via de Erkende Verhuizer worden voldaan binnen 4 weken na ontvangst van alle voor de verzekeraars noodzakelijke gegevens.

Artikel 7. Verval van rechten
Elk recht op schadevergoeding vervalt één jaar na de schadedatum.

Artikel 8. Maatschappijenverdeling
De in het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers vermelde gevolmachtigde, Boelaars & Lambert Assuradeuren Anno 1928 C.V., verklaart, dat zij heeft getekend voor de in de polis genoemde verzekeraars en de daarvoor geaccepteerde aandelen.

Artikel 9. Geschillen
Op geschillen tussen de verzekerde en de Erkende Verhuizer zijn de desbetreffende bepalingen van de AVVV 2006 alsmede de AVBV 2006, van toepassing.

Artikel 10. Privacy-bescherming
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de verzekeraar gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing, alsmede de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens verzekeringsbedrijf”. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven.

Artikel 11. Klachtenbehandeling
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot:

– De Organisatie voor Erkende Verhuizers
Laan van Ypenburg 122
2497 GC DEN HAAG
– de Directie van Boelaars & Lambert Assuradeuren Anno 1928 CV
Postbus 2324
3000 CH ROTTERDAM
– de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN ‘S-GRAVENHAGE
Organisatie voor Erkende Verhuizers
Laan van Ypenburg 122
2497 GC Den Haag
T 070 - 340 17 88
F 070 - 340 17 81
E info@erkendeverhuizers.nl
I www.erkendeverhuizers.nl
I www.watkosteenerkendeverhuizer.nl

Deze algemene voorwaarden worden u
aangeboden door uw Erkende Verhuizer.

Deel dit artikel
Vind ons leuk op Facebook!Volg ons op de Goedkoop Verhuizen Twitter